Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Tillståndsgivning

Tillståndsgivning

Medicinsk bedömning

Tillståndsgivning är behovsprövad och ska göras utifrån en helhetsbedömning av patienten. Tillstånd för sjukresor ska beviljas när patienten på grund av sitt aktuella medicinska tillstånd har svårigheter att ta sig till eller att resa med allmän kollektivtrafik till och från vård och behandling. I helhetsbedömningen av patientens medicinska tillstånd ingår patientens fysiska och psykiska tillstånd.

Vem kan bevilja tillstånd?

Det är endast tillståndsgivare som får bevilja tillstånd för sjukresa. Tillståndsgivare är personal inom vården som enligt patientdatalagen >> har skyldighet att föra journal. Det är till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, tandläkare, kurator, psykolog. Oftast krävs det en legitimation i yrket. Tillståndsgivare för sjukresor i Stockholms län måste arbeta inom eller ha avtal med den regionssfinansierade vården.

Olika typer av tillstånd

Tillstånd för sjukresa kan registreras i sjukresesystemet av personal i vården som har behörighet till sjukresesystemet. Det går också att skicka ett formulär till Sjukresor på Trafikförvaltningen i Region Stockholm så registrerar vi tillståndet.

Ett tillstånd får innehålla högst 20 resor och vara giltigt som längst tre månader från dagens datum.

Det finns tre olika typer av tillstånd. Vilket du ska välja beror på vilka adresser som din patient ska åka mellan och vem som är behandlande vårdgivare.

Resa till och från din mottagning/avdelning

Ett vanligt tillstånd innebär att du beviljar patienten tillstånd att resa till eller från din mottagning/avdelning och patientens folkbokföringsadress. I undantagsfall kan ni bevilja annan vistelseadress än patientens folkbokföringsadress.

Resa mellan vårdgivare

Resa mellan vårdgivare innebär att du beviljar er patient tillstånd att resa mellan din mottagning/avdelning och en annan regionssfinansierad vårdgivare. För att registrera ett sådant tillstånd ska patienten vara direkthänvisad från er. Till exempel en patient som vid ett besök på en vårdcentral hänvisas direkt vidare till en akutmottagning. 

Remitteraresa

Remitteraresa innebär att ni beviljar er patient tillstånd att resa från sin folkbokföringsadress till en annan vårdgivare som ni remitterat till. I undantagsfall kan ni bevilja annan vistelseadress än patientens folkbokföringsadress.

Det är alltid ni som remitterande vårdgivare som ska registrera tillståndet för första resan till den andra vårdgivaren. Vanligtvis så registreras bara en resa så att patienten kommer till den andra vårdgivaren. När patienten skrivits in hos den andra vårdgivaren är de ansvariga för beslut om tillstånd för sjukresa till och från dem. Undantaget för detta är när ni remitterar till röntgen, hjälpmedelscentraler och lab, då ska alltid två resor registreras i tillståndet.

Ni får max registrera två enkelresor per tillstånd. Undantaget för detta är vårdgivare inom olika ASIH-verksamheter.

Ersättning i efterskott

Tillstånd för ersättning i efterskott beviljar ni patienter som har haft egna utlägg för privat taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Ni beviljar ett tillstånd efter en medicinsk bedömning att patienten, på grund av sitt fysiska eller psykiska tillstånd, inte vid det tillfället kunde resa med allmän kollektivtrafik.

Vid tillståndsgivning i sjukresesystemet skriver ni ut tillståndet (ersättningsblanketten) och ger det till patienten som själv söker ersättning för sina utlägg. Vid tillståndsgivning via vårt formulär på hemsidan kommer tillståndet till Sjukresor. Sjukresor skickar sedan en blankett till patienten för kompletterande information.

Val av färdmedel och resevillkor

Sjukresor är endast sittande transporter. Det innebär att er patient ska kunna gå själv, med eller utan hjälpmedel som till exempel rullator och kryckor, eller sitta i rullstol eller ha behov av transportrullstol. Eftersom sjukresor räknas som kollektivtrafik är utgångspunkten för alla resor att resenärerna åker tillsammans, det vill säga att de samplaneras. Samplanering innebär att flera resenärer kan få resa i samma bil.

När ni beviljar tillstånd för sjukresa måste ni ta hänsyn till patientens behov vid resan. Beroende på patientens behov väljer ni vilket färdmedel som patienten kan åka med och vilka resevillkor som kan tänkas behövas. Region Stockholm ersätter och anordnar resor med taxi, specialfordon/rullstolstaxi och båttaxi samt ersätter resor med egen bil.

Taxi

För patient som kan gå själv med eller utan hjälpmedel. Taxi kan också vara ett alternativ för de som använder en egen rullstol, men som kan ta sig över till framsätet i taxin.

Rullstolstaxi

För patient som sitter i egen rullstol eller har behov av transportrullstol och trappklättrare.

Båttaxi

För patienter som bor på en ö i Stockholms skärgård. I första hand är patienten hänvisad till den reguljärtrafik som trafikerar öar, exempelvis Waxholmsbolaget. Finns det medicinska skäl (fysiska eller psyksika) så kan tillstånd beviljas.

Egen bil

För patient som har behov av sjukresa och väljer att resa med privat bil.

Resevillkor

Nedan beskrivs de resevillkor som finns som alternativ vid beviljandet av sjukresa. Tänk på att vissa av resevillkoren inte anges vid tillståndsgivningen, utan vid beställningen av fordonet.

Framsätesplacering

Bevilja framsätesplacering om patienten har ett medicinskt behov av till exempel ökat benutrymme eller reglerbart säte vid resa med taxi.

Medföljare

Under en sjukresa förväntas patienten klara sig själv eller med hjälp av en person som de själva tar med på resan, en så kallad medföljare. Antalet medföljare som patienten ska ha med sig på resan ska anges i tillståndet. Patienter som behöver medicinsk vård under resan eller som har smittsamma sjukdomar får inte resa med sjukresor.

Max tre medföljande kan beviljas oavsett fordonslag och innefattar inga merkostnader för varken patient eller medföljande.

Patienter som inte ska resa själva är personer med till exempel kognitiv sviktande funktion, det kan vara personer med demens, som är förvirrade eller har aggressivt beteende. Barn under 7 år får av säkerhetsskäl inte resa utan vuxet sällskap med sjukresor. Av säkerhetsskäl rekommenderas även att barn mellan 7 och 12 år reser tillsammans med en vuxen vid sina sjukresor.

När en patient är i behov av en medföljare på sin sjukresa på grund av till exempel kognitiv sviktande funktion, som demens eller har ett behov av extra omsorg och stöd under transporten men det inte finns någon som kan följa med patienten på resan, ska man istället beställa en sjuktransport. Dessa transporter administreras inte i sjukresesystemet.

För beställning gå in på Vårdgivarguiden>> och klicka på Vårdtransportbeställning för att komma vidare till beställningsformuläret.

Extraservice

Om en patient har behov av lättare ledsagning kan resevillkoret extra service beviljas i samband med registrering av sjukresetillstånd med taxi.

Lättare ledsagning innebär till exempel stöd under armen, bära väskan och öppna tunga dörrar. Extraservice är inte till för personer som har kognitiv sviktande funktion, till exempel personer med demenssjukdom, de måste ha medföljare på resan. Transportrullstol kan inte beställas i samband med Extraservice. Förare hämtar och lämnar i bostaden och på en avdelning eller mottagning. Observera att föraren inte lämnar patienten till vårdpersonal.

När resevillkoret extra service är valt i tillståndet måste en instruktion om var patienten ska hämtas och lämnas anges till beställningscentralen. Vid beställning av resan via Mina sidor lämnas en instruktion under Meddelande till föraren. Portkod till bostad och mobiltelefonnummer måste också lämnas vid beställningen.

Ensamåkning

Undantag från samplanering, det vill säga resevillkoret ensamåkning, får bara beviljas utifrån en bedömning av patientens medicinska tillstånd. Det kan till exempel vara att patienten inte bör resa tillsammans med andra på grund av att patienten är infektionskänslig.

Transportrullstol

Transportrullstol ska beställas om patienten inte klarar av att själv gå till eller från fordonet. Föraren hämtar och lämnar patienten vid bostadsdörren och hämtar och lämnar patienten vid avdelningsexpeditionen. Observera följande:

  • Förare kan ge lättare stöd, men inte lyfta patient.
  • Patienten lämnas inte till personal
  • Föraren har inget ansvar för mediciner och journaler som patienten har med sig

För att få tillgång till en transportrullstol måste ett tillstånd för specialfordon registreras i sjukresesystemet. Vid beställning av fordonet måste du också uppge att en transportrullstol behövs. Detta för att föraren ska ta med sig transportrullstolen vid hämtning av patienten.

Trappklättrare

Trappklättrare måste beställas om det finns mer än ett trappsteg som patient ska upp eller nedför med rullstol. Observera följande:

  • Trappklättraren tar en maxvikt på 120 kg inklusive rullstolen.
  • Trappklättrare får endast användas i trapphus och trappor utomhus. Trappklättrare får inte användas i trätrappor.

Vid behov av trappklättrare där patienten är tyngre än 120 kg kontakta Helpdesk, 08 123 331 70.

För att få tillgång till en trappklättrare måste alltid ett tillstånd för specialfordon registreras i sjukresesystemet. Vid beställning av fordonet måste du också uppge att en trappklättrare behövs. Detta för att föraren ska ta med sig detta vid hämtning av patienten. Ange alltid antalet våningar som trappklättraren behövs till.

Bakåtvänd bilbarnstol och bälteskudde

Det går att beställa en bakåtvänd bilbarnstol för barn i åldern sex månader till fyra år. En bälteskudde eller motsvarande teknisk lösning finns i varje fordon och behöver inte beställas.

Babyskydd, för nyfödda barn upp till sex månaders ålder, måste patient eller vårdnadshavare ta med själv. Resenären är ansvarig för att montera fast babyskyddet i bilen.