Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Tillståndsgivning

Tillståndsgivning

Medicinsk bedömning

Tillståndsgivning är behovsprövad och ska göras utifrån en helhetsbedömning av patienten. Tillstånd för sjukresor ska beviljas när patienten på grund av sitt aktuella medicinska tillstånd har svårigheter att ta sig till eller att resa med kollektivtrafik till och från vård och behandling. I helhetsbedömningen av patientens medicinska tillstånd ingår patientens fysiska och psykiska tillstånd. Den medicinska bedömningen görs av den behandlande vårdgivaren.

Vem kan bevilja tillstånd?

Det är endast tillståndsgivare som får bevilja tillstånd för sjukresa. Tillståndsgivare är sjukvårdspersonal inom vården som enligt patientdatalagen >> har skyldighet att föra journal. Det är till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, tandläkare, kurator, psykolog. Tillståndsgivare för sjukresor i Stockholms län måste arbeta inom eller ha avtal med den regionsfinansierade vården.

Olika typer av tillstånd

Tillstånd för sjukresa kan registreras i sjukresewebben av personal i vården som har behörighet till systemet. Läs mer om hur du får behörighet till sjukresewebben här.

De olika sjukresetillstånd du kan registrera i sjukresewebben baseras på vilken arbetsplats du har behörighet till samt vilka val du gjort när du fyllt i uppgifter som rör patienten. Nedan följer villkor för vilka olika tillstånd som kan skapas.

Sjukresa med Sjukresekort – kan registreras till alla patienter som har rätt till sjukresor enligt regelverket för sjukresor.

Ersättning för utförd resa – kan registreras för Stockholmare, asylsökande och tillståndslösa. Tillstånd för ersättning för utförd resa beviljar ni patienter som har haft egna utlägg för privat taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Ni beviljar ett tillstånd efter en medicinsk bedömning att patienten, på grund av sitt fysiska eller psykiska tillstånd, vid tiden för resan inte kunde åka med kollektivtrafik.

När du har registrerat tillståndet i sjukresewebben ska du skriva ut blanketten Ersättning för sjukresa och ge den till patienten. Blanketten använder patienten för att ansöka om ersättning.

Överflyttningsresa – kan registreras till utomlänspatienter. Läs mer om vilka regler som gäller vid överflyttningsresa här

Hänvisningsintyg vid förlossning – kan registreras till Stockholmare, asylsökande och tillståndslösa. Endast vårdpersonal med behörighet till en förlossningsklinik kan registrera ett sådant tillstånd.

Sjukresebiljett – kan registreras till alla patienter som har rätt till sjukresor enligt regelverket för sjukresor. Endast vårdpersonal med behörighet till en akut- eller jourmottagning kan registrera ett sådant tillstånd.

Antal resor per tillstånd
Max 20 enkelresor per tillstånd kommer vara möjligt att bevilja.

Giltighetstid per tillstånd
Giltighetstiden för ett tillstånd är som längst 3 månader framåt i tiden.

Asylsökande och tillståndslösa kan få tillstånd som är giltiga som längst 30 dagar.

Ersättning för utförd resa kan vara giltiga som längst 3 år tillbaka i tiden. Det gäller då resor som redan är utförda och som patienten ska få ersättning för.

Ibland krävs särskilda underlag för att patienten ska få resa
För vissa patienttyper kan du ibland behöva skicka in underlag till oss så som kopia på EU-kort eller ID-kort. Underlaget ska bifogas i tillståndet i sjukresewebben. Dessa tillstånd skickas in till oss på Sjukresor från Sjukresewebben för handläggning.

Typ av resa

Det finns olika typer av resor som du kan registrera beroende på vilka adresser som din patient ska åka mellan.

Resa till vård och behandling innebär att patienten beviljas sjukresa mellan din avdelning/mottagning och patientens vistelseadress. 

Resa mellan vårdgivare innebär att patienten beviljas sjukresa mellan din vårdenhet och annan regionsfinansierad vård. För att registrera en sådan typ av resa ska patienten vara direkthänvisad från er. Till exempel en patient som vid ett besök på en vårdcentral hänvisas direkt vidare till en akutmottagning.

Resa till annan vårdgivare från patientens adress innebär att patienten beviljas sjukresa mellan sin vistelseadress och en annan vårdenhet som ni har remitterat till.

Det är alltid ni som remitterande vårdgivare som ska registrera tillståndet för första resan till den andra vårdgivaren. Vanligtvis registreras bara en resa så att patienten kommer till den andra vårdgivaren. När patienten skrivits in hos den andra vårdgivaren är de ansvariga för beslut om tillstånd för sjukresa till och från dem.
Undantaget för detta är när ni remitterar till röntgen, hjälpmedelscentraler och labratorium, då ska alltid två resor registreras i tillståndet. Eftersom det är ni som remittent som är den behandlande vårdgivaren.

Ni kan registrera max två enkelresor per tillstånd. Undantaget för detta är vårdgivare inom olika ASIH-verksamheter.

Anslutningsresa till kollektivtrafik innebär att en patient som har svårigheter att ta sig till närmaste större hållplats för kollektivtrafik blir beviljad sjukresa dit. Patienten reser sedan vidare till vården med kollektivtrafik. Anslutningsresan till kollektivtrafiken sker med privat taxi eller egen bil som patienten sedan söker ersättning för.

Resa till vård i annat län innebär att patienten beviljas sjukresa mellan sin vistelseadress i Stockholms län och Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala.  Det är enbart personer som är folkbokförda i Sigtuna eller Märsta eller som har en giltig Riksavtalsremiss till Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala som kan bli beviljad denna typ av resa.

Val av färdmedel och resevillkor

Sjukresor är endast sittande transporter. Det innebär att er patient ska kunna gå själv, med eller utan hjälpmedel som till exempel rullator och kryckor, eller sitta i rullstol eller ha behov av transportrullstol. Eftersom sjukresor räknas som kollektivtrafik är utgångspunkten för alla resor att resenärerna åker tillsammans, det vill säga att de samplaneras. Samplanering innebär att flera resenärer kan få resa i samma bil.

När ni beviljar tillstånd för sjukresa måste ni ta hänsyn till patientens behov vid resan. Beroende på patientens behov väljer ni vilket färdmedel som patienten kan åka med och vilka resevillkor som kan tänkas behövas. Region Stockholm ersätter och anordnar resor med taxi, rullstolstaxi och båttaxi samt ersätter resor med egen bil och egen båt.

Taxi

För patient som kan gå själv med eller utan hjälpmedel. Taxi kan också vara ett alternativ för de som använder en egen rullstol, men som kan ta sig över till framsätet i taxin.

Rullstolstaxi

För patient som sitter i egen rullstol eller har behov av transportrullstol och trappklättrare.

Båttaxi

För patienter som bor på en ö i Stockholms skärgård. I första hand är patienten hänvisad till den reguljärtrafik som trafikerar öar, exempelvis Waxholmsbolaget. Finns det medicinska skäl (fysiska eller psykiska) så kan tillstånd beviljas.

Egen bil

För patient som har behov av sjukresa och väljer att resa med privat bil.

Egen båt

För patient som har behov av sjukresa men tar sin egen båt till närmaste brygga på fastlandet. 

Resevillkor

Nedan beskrivs de resevillkor som finns som alternativ vid beviljandet av sjukresa. Tänk på att vissa av resevillkoren inte anges vid tillståndsgivningen, utan vid beställningen av fordonet.

Framsätesplacering

Bevilja framsätesplacering om patienten har ett medicinskt behov av till exempel ökat benutrymme eller reglerbart säte vid resa med taxi.

Medföljare

Bevilja alltid medföljare om en patient inte klarar av att genomföra sjukresan på egen hand eller på annat sätt är beroende av hjälp i samband med sjukvårdsbesöket. Bevilja det även till patienter under 12 år. 

Du kan bevilja max tre medföljande kan beviljas oavsett typ av bil. Det innefattar inga extra kostnader för vare sig patient eller medföljande.

Vilka patienter behöver medföljare?
Patienter som inte ska resa själva är till exempel personer med kognitiv sviktande funktion, det kan vara personer med demens, som är förvirrade eller har aggressivt beteende. Barn under 7 år ska alltid resa tillsammans med en vuxen vid sina sjukresor av säkerhetsskäl. Vi rekommenderar också att barn mellan 7 och 12 år reser tillsammans med en vuxen vid sina sjukresor. 

Det ingår ingen form av vård under en sjukresa, det innebär att föraren inte ska ansvara för till exempel personer med demsenssjukdom. Föraren ska heller inte ansvara för en patients journaler, medicinering eller andra handlingar. 

Om en patient saknar medföljare - beställ sjuktransport
Om en patient är i behov av en medföljare på sin sjukresa och det inte finns någon som kan följa med, ska du i stället beställa en sjuktransport. Det gäller till exempel patienter med demenssjukdom eller patienter som har behov av extra omsorg och stöd under transporten. Sjuktransporter administreras inte i sjukresewebben. 

Du beställer sjuktransport här: Vårdgivarguiden>> och klicka på Vårdtransportbeställning för att komma vidare till beställningsformuläret.

Utökad hämtning och lämning 

Om en patient har behov av lättare ledsagning kan du bevilja resevillkoret utökad hämtning och lämning när du registrerar sjukresetillstånd med taxi.

Det innebär att föraren hämtar och lämnar patienten vid bostaden och vid en avdelning eller mottagning. Tänk på att föraren inte lämnar över patienten till vårdpersonal. Lättare ledsagning innebär till exempel stöd under armen, bära väskan och öppna tunga dörrar.

Utökad hämtning och lämning är inte till för personer som har kognitivt sviktande funktion, till exempel demenssjukdom, de måste ha medföljare på resan. När du väljer resevillkoret utökad hämtning och lämning i tillståndet måste du ge en instruktion om var patienten ska hämtas och lämnas till beställningscentralen när du beställer resan.

När patienten beställer sjukresan via Mina sidor ska hen lämna en instruktion om detta under Meddelande till föraren. Det är också viktigt att skriva portkod till bostaden och mobiltelefonnummer vid beställningen. Du har rätt att hjälpa patienten med beställningen via Mina sidor.

Det går inte att beställa transportrullstol i samband med utökad hämtning och lämning.

Ensamåkning

Undantag från samplanering, det vill säga resevillkoret ensamåkning, får bara beviljas utifrån en bedömning av patientens medicinska tillstånd. Det kan till exempel vara att patienten inte bör resa tillsammans med andra på grund av att patienten är infektionskänslig.

Transportrullstol

Transportrullstol ska beställas om patienten inte klarar av att själv gå till eller från fordonet. Föraren hämtar och lämnar patienten vid bostadsdörren och hämtar och lämnar patienten vid avdelningsexpeditionen. Observera följande:

  • Förare kan ge lättare stöd, men inte lyfta patient.
  • Patienten lämnas inte till personal
  • Föraren har inget ansvar för mediciner och journaler som patienten har med sig

För att få tillgång till en transportrullstol måste ett tillstånd för specialfordon registreras i sjukresesystemet. Vid beställning av fordonet måste du också uppge att en transportrullstol behövs. Detta för att föraren ska ta med sig transportrullstolen vid hämtning av patienten.

Trappklättrare

Trappklättrare måste beställas om det finns mer än ett trappsteg som patient ska upp eller nedför med rullstol. Observera följande:

  • Trappklättraren tar en maxvikt på 120 kg inklusive rullstolen.
  • Trappklättrare får endast användas i trapphus och trappor utomhus. Trappklättrare får inte användas i trätrappor.

Vid behov av trappklättrare där patienten är tyngre än 120 kg kontakta Helpdesk, 08 123 331 70.

För att få tillgång till en trappklättrare måste alltid ett tillstånd för specialfordon registreras i sjukresesystemet. Vid beställning av fordonet måste du också uppge att en trappklättrare behövs. Detta för att föraren ska ta med sig detta vid hämtning av patienten. Ange alltid antalet våningar som trappklättraren behövs till.

Bakåtvänd bilbarnstol och bälteskudde

Det går att beställa en bakåtvänd bilbarnstol för barn i åldern sex månader till fyra år. En bälteskudde eller motsvarande teknisk lösning finns i varje fordon och behöver inte beställas.

Babyskydd, för nyfödda barn upp till sex månaders ålder, måste patient eller vårdnadshavare ta med själv. Resenären är ansvarig för att montera fast babyskyddet i bilen.