Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid sjukresor

I Region Stockholm har Färdtjänsten ansvaret för att ordna och administrativt hantera sjukresor. Därför behöver Färdtjänsten hantera personuppgifter om dig som hanterar sjukresor. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

På den här sidan finner du information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilka sammanhang vi behöver hantera personuppgifter om dig och hur vi hanterar uppgifterna. Det finns även information om vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, en adress eller ett telefonnummer. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

I samband med anmälan till utbildning i regelverket för sjukresor och registrering i e-utbildning ”Hantera sjukresor” behandlar vi vissa av dina personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av: Förnamn, efternamn, personnummer, mejladress samt information om din arbetsplats.

Vi behandlar endast de personuppgifter som du själv eller den person som anmält dig till kursen, lämnar till oss.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor, offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en EU-gemensam förordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål, som måste vila på så kallad rättslig grund.

När Färdtjänsten behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning (Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor).

Allmänt intresse

För att en arbetsuppgift ska vara av allmänt intresse ska den kunna kopplas till lagar, förordningar, föreskrifter och politiska beslut. Detta finns för sjukreseuppdraget inom Färdtjänsten, som bland annat omfattas av Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor. För att kunna utföra uppdraget måste vi i många fall behandla personuppgifter.

Det finns många situationer då Färdtjänsten behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

  • ansökan om ersättning för sjukresor 
  • anmälan om e-faktura för sjukresor
  • hantering av dina sjukresor
  • kundtjänstärenden
  • uppföljning att resenär och vårdgivare använder tillstånd för sjukresor enligt lagar och riktlinjer
  • kvalitetskontroll och kundundersökningar
  • fakturering och betalning av resekostnader och avgifter
  • administrera kursresultat och behörigheter till sjukresesystemet.

Vem ansvarar för hanteringen av mina personuppgifter?

Färdtjänstverksamheten vid Trafikförvaltningen hanterar hela sjukresetjänsten på uppdrag av Hälso- och Sjukresenämnden (HSN) och är personuppgiftsansvarig.

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Inom Region Stockholm är det varje nämnd eller bolag som är ansvarig för sin hantering av personuppgifter. Varje nämnd och bolag har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler på området följs.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Som utgångspunkt ska personuppgifter endast vara åtkomliga för de som har berättigat behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Kan mina personuppgifter lämnas ut till andra?

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen begränsas inte av dataskyddsförordningen. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De allra flesta ärenden som rör sjukresor är belagda med sekretess och lämnas därför inte ut.

Överför ni mina personuppgifter till länder utanför EU/EES-området?

Inga personuppgifter överförs utanför EU/ESS-området när vi administrerar kursresultat och behörigheter till sjukresesystemet.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort.

De personuppgifter som behövs för att hantera din behörighet lagras under hela den tid du har behörighet till sjukresesystemet och gallras efter fem (5) års inaktivitet i systemet.

De personuppgifter du anger när du utför e-utbildningen ”Hantera sjukresor” lagras i sex månader efter godkänd utbildning för att sedan gallras enligt gällande gallringsplan.

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos Färdtjänsten har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Telefonnummer: 08 123 316 00
E-post: dataskyddsombudet.fardtjanst@regionstockholm.se
Adress: Dataskyddsombudet, Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm