Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Så här hanterar vi dina personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Målsättningen är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter eller annan viktig information till Färdtjänsten som hanterar sjukresor i Region Stockholm. Vi har vidtagit rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All hantering av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning samt de interna riktlinjer och rutiner som gäller inom Färdtjänstsektionen vid Region Stockholm.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra leverantörer. Hanteringen av dina personuppgifter hos leverantören regleras i ett särskilt avtal för att säkerställa att dina personuppgifter är trygga. Leverantören får inte använda dina personuppgifter i någon annan del av sin verksamhet. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller till någon annan tredje part där vi är skyldiga att göra det enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering (det vill säga för analys av dina preferenser, intressen, eller liknande).

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att:

 • Få information om vilka personuppgifter och för vilket ändamål som vi behandlar dessa.
 • Begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi:

 • raderar dina personuppgifter
 • begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kan inte radera dina uppgifter om vi behöver dem i vår myndighetsutövning eller om vi är skyldiga enligt lag att spara dem.

Klagomål

Om du har klagomål på Färdtjänstens hantering av dina personuppgifter kan du i första hand kontakta dataskyddsombudet, kontaktinformation, se nedan.

Du kan även lämna ditt klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten: Integritetskyddsmyndighetens kontaktuppgifter

Frågor om personuppgiftsbehandlingen

Om du har några frågor om hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice eller vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har till uppgift att informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom Färdtjänsten. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

För att begära ut ett registerutdrag eller begära radering av dina personuppgifter kan du kontakta vår kundservice på telefon 08 – 720 80 80. 

Du kan också kontakta dataskyddsombudet på följande adresser:

E-post: dataskyddsombudet@sl.se

Postadress:
Trafikförvaltningen
Dataskyddsombudet
105 73 Stockholm

Så här hanterar vi dina personuppgifter vid färdtjänsten när vi hanterar behörigheter till sjukresesystemet och utbildar vårdpersonal:

I Region Stockholm har Färdtjänsten ansvaret för att ordna sjukresor. När du har kontakt med Färdtjänsten behöver vi hantera personuppgifter om dig. Vi har ett stort ansvar för att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att kunna säkerställa en fungerande och säker verksamhet, och samtidigt skydda din integritet. De personuppgifter vi behandlar ska endast vara åtkomliga för de som har ett berättigat behov av dem. Vi har rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Färdtjänstnämnden är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom färdtjänstens verksamhet och därmed också ansvarig för behandlingen av personuppgifter i sjukresehanteringen.

Här finns information om vilka av dina personuppgifter när Färdtjänsten behandlar i sjukresehanteringen, i vilka sammanhang som vi behöver hantera personuppgifter om dig och hur vi hanterar uppgifterna.

Varför hanterar Färdtjänsten mina personuppgifter?

Färdtjänstens ändamål med personuppgiftsbehandlingarna är att:

 • säkerställa att vårdpersonal utbildas i regelverket för sjukresor
 • administrera och hantera behörigheter till tillståndssystemet
 • utföra kontroller av behörighetsloggar i tillståndssystemet
 • kontrollera att vårdgivare utfärdar och använder tillstånd till sjukresor enligt lagar och regelverk.

Vilka personuppgifter hanterar Färdtjänsten?

I ovanstående ärenden behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn och e-postadress.
 • Personnummer.
 • Uppgifter om din arbetsplats och yrkesroll.

Personuppgifterna som vi behandlar har vi fått från dig eller den som anmäler dig till våra utbildningar.

Med vilken laglig grund behandlar Färdtjänsten personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor, Förvaltningslag, Arkivlag, Bokföringslag, Offentlighets- och sekretesslag och Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) som är en EU-gemensam förordning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Enligt Dataskyddsförordningen får personuppgifter endast samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål vilka måste ha en så kallas rättslig grund.

När Färdtjänsten behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig som en del av vår myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Grunden för färdtjänstens myndighetsutövning vid sjukresehantering är Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) samt Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län (HSN 0901-003). För att en arbetsuppgift ska vara av allmänt intresse ska den kunna kopplas till lagar, förordningar, förskrifter och politiska beslut. Det finns flera lagar och förordningar som vi måste följa i vårt arbete för att kunna utföra sjukrese-uppdraget.

De vanligaste behandlingarna som vi utför med lagstödet myndighetsutövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är:

 • Hantering av anmälan till våra utbildningar.
 • Administration av kursresultat.
 • Hantering av behörigheter till tillståndssystemet.
 • Kontroll av behörighetsloggar i tillståndssystemet.
 • Uppföljning av att tillståndsgivare använder sjukresetillstånd enligt lagar och regelverk.
 • Hantering av ärenden som inkommer till Helpdesk för sjukresor.

Hur länge sparar färdtjänsten mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för ska de tas bort.

De personuppgifter som behövs för att hantera din behörighet sparas så länge du har behörighet till tillståndssystemet och raderas efter fem års inaktivitet i systemet.

Utbildningsmaterial som innehåller personuppgifter såsom närvarolistor och dokument som ger behörighet för vårdgivare till tillståndssystemet gallras sex månader efter genomförd utbildning.  

Ärenden av varaktig betydelse för verksamheten bevaras. 

Vem får ta del av mina personuppgifter?

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen begränsas inte av dataskyddsförordningen. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. De allra flesta ärenden som rör sjukresehanteringen är belagda med sekretess och lämnas därför inte ut.

Vi är skyldiga att enligt lag lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter som Socialtjänsten, Försäkringskassan, Polismyndigheten och förvaltningsdomstolar om dessa begär detta.

Överför ni mina uppgifter till länder utanför EU/EES-området?

Inga personuppgifter överförs utanför EU/ESS-området när vi administrerar utbildningar och behörigheter eller följer upp vårdgivares hantering av sjukresetillstånd.