Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Sjukresa utanför Stockholms län

Sjukresa utanför Stockholms län

Patienter som är folkbokförda i Stockholms län och som får vård i en annan region kan få ersättning för sina sjukresor. Patienten kan söka ersättning för sina utlägg eller få hjälp med att beställa resorna. Här nedna kan du läsa vad som gäller.

Planerad vård - Godkännande av vården krävs

För att bli beviljad sjukresor till vård och behandling i annat landsting krävs att patienten fått vården godkänd av enheten Individuella vårdärenden (IVÄ) på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. IVÄ beslutar om vård enligt riksavtal, vårdgaranti och rehabilitering utanför länet.

Patienter som blivit beviljade vård enligt ovan får också ett informationsbrev om vilka regler som gäller för ersättning av sjukresa och hur de kan genomföra sina resor. Patienter kan beställa och betala för sina resor, de söker då ersättning för sina utlägg i efterhand, eller så kan de få hjälp med att beställa sina resor via Kundservice för färdtjänst och sjukresor. Se kontaktinformation längst ned.

Patienterna får ersättning för det billigaste färdsättet. För ersättning av dyrare färdsätt krävs ett intyg från er i vården. I intyget ska det framgå:

  • patientens personnummer och namn
  • typ av fordon/färdsätt
  • dag när resan/resorna ska utföras
  • antal resor
  • tillståndsgivarens namn och titel
  • brevhuvud, stämpel eller liknande. Det måste tydligt framgå att intyget är från en vårdgivare

Eget vårdval

Om patienten själv väljer att vända sig till någon annan region för vård och behandling i enlighet med nationell valfrihet, så kallad valfrihetsremiss, ingår inte sjukresor. Patienten får då själv stå för resekostnaden och har inte rätt till ersättning från Region Stockholm.

Akuta resor i annat län

En patient som är bosatt i Stockholms län och behöver uppsöka akut vård eller förlossningsvård har rätt till ersättning för resor till närmaste vårdgivare, även om den ligger i ett annat län. Ersättning ges för resan från vistelseadressen till vårdenheten samt resan tillbaka till vistelseadressen. Även resor i samband med ett återbesök ersätts mellan vistelseadressen och vården.

Överflyttningsresa – från slutenvård till slutenvård

När en patient som är folkbokförd i Stockholm vårdas på en slutenvårdsavdelning i en annan region och ska flyttas över till en slutenvårdavdelning i region Stockholm för fortsatt vård ska en överflyttningsresa anordnas av vårdregionen.

Enligt Riksavtalet för utomlänsvård » ska vårdregionen hjälpa till med att anordna överflyttningsresor till hemregionen. Hemregionen betalar sedan alltid för kostnaden för dessa resor.

Om det är patienten själv som begär överflyttningsresa får denne bekosta och själv anordna resan.

Dialysresor utanför länet

Dialys är livsuppehållande, nödvändig och bestående vård. Därför kan patienter som får dialys bli beviljade ersättning för resor i samband med dialysbehandling i annan region. För att patienten ska få ersättning för sina resor krävs att behandlande vårdgivare i region Stockholm har skickat in en kopia på intyg om resor i samband med gästdialys till Sjukresor.

Gränssjukvård Uppsala - Akademiska sjukhuset

Du kan bevilja tillstånd för sjukresor till Akademiska sjukhuset i Uppsala för en patient som är folkbokförd i Stockholm, om patienten har närmare dit än till den regionsfinansierade vården i Stockholm. Ingen riksavtalsremiss behövs då.

Det här gäller för patienter som är folkbokförda i Sigtuna, Märsta och vissa delar av Norrtälje och som därför har kortare resa till Uppsala Akademiska än till Karolinska sjukhuset i Solna eller till Danderyds sjukhus.

En medicinsk bedömning ska alltid ligga till grund för tillståndsgivning av sjukresor. Läs mer under Tillståndsgivning>> 

Du registrerar tillståndet för sjukresa till Akademiska sjukhuset i Uppsala i sjukresewebben.

Landsgräns

Enligt gränssjukvårdsförordningen kan kostnader för resor utomlands i samband med gränssjukvård ersättas. Det innebär att en i Sverige bosatt person som under vistelse i en svensk kommun, som gränsar till Finland eller Norge, och som blir i behov av akut läkarvård eller sjukvårdande behandling, kan få vård- eller behandlingskostnaden i något av dessa länder ersatt. Resor ersätts i dessa fall.

Kontaktinformation

För att få mer information om vilka regler som gäller för resor till och från andra regionen ringer du som är vårdgivare till vår Helpdesk för sjukresor på telefonnummer 08-123 33170, eller mejlar till vår e-post sjukreseenheten@sl.se.

Patienter hänvisas till Kundservice för färdtjänst och sjukresor för frågor och beställning av resor på telefonnummer 08-720 80 80.