Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Åtgärderna med sjukresor för 70+ och riskgrupper upphör från och med den 30 september

Sista dagen för patienter som tillhör någon riskgrupp att åka sjukresa utan medicinsk bedömning är den 29 september. Från och med den 30 september gäller ordinarie regler och rutiner för sjukresor i länet.  Det innebär att du som vårdgivare behöver göra en medicinsk bedömning innan du beviljar sjukresetillstånd till dina patienter. Sjukresor till och från vaccination är inte längre tillåtet. Läs mer om tillståndsgivning>>

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) fattade under våren 2020 beslut om att personer över 70 år och andra riskgrupper för covid-19 kan åka sjukresa till och från sitt vårdbesök utan någon medicinsk bedömning. När vaccinationen mot covid-19 startade beslutades att det även skulle gälla i samband med vaccination mot covid-19. Syftet var att minska risken för dessa personer att bli smittade av covid-19 under resa i kollektivtrafiken till eller från sitt vårdbesök.

Åtgärder giltiga till och med 29 september

Patienter som tillhör någon riskgrupp och behöver besöka vård och behandling, har sedan den 29 maj 2020, rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19. Detta beslut är taget av Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) och gäller tills nytt besut fattas.

Du som vårdgivare behöver inte göra en medicinsk bedömning, det räcker med att patienten tillhör någon av riskgrupperna listade här nedan och behöver komma in på ett besök till dig. Det är du som ger vård som är tillståndsgivare. Kom ihåg att informera patienten om att egenavgiften faktureras som vanligt i efterhand.

De riskgrupper som detta beslut gäller är:

  • Ålder 70 år och däröver.
  • Aktiv cancersjukdom.
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling).
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
  • Fetma (BMI 40 och däröver).
  • Neurologisk sjukdom med svår funktionsförlust framför allt sådan som påverkar andningsfunktionen
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning).
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Har patienten redan ett sjukresekort gör så här:

Du som har behörighet i sjukresesystemet registrerar tillstånd som vanligt. Om du inte har egen behörighet till sjukresesystemet fyller du i tillståndsformuläret >>.

Har patienten inget sjukresekort gör så här:

Patienten får själv lägga ut för sin första resa till vården. Patienten tar en privat taxi med valfritt taxibolag till er och sparar kvittot. För att få ersättning för sitt utlägg ska patienten skicka in taxikvitto tillsammans med tillstånd för redan utförd sjukresa som du registrerar via sjukresesystemet eller tillståndsformuläret >>. Patienten får ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgiften. Clearingnummer och kontonummer måste anges för utbetalning till bankonto. Annars sker utbetalning med avi.
För mer information be patienten ringa till kundservice för färdtjänst och sjukresor 08-720 80 80.

Adressen som underlaget ska skickas till är

Färdtjänsten/Sjukresor
Box 30103
104 25 Stockholm

När patienten är hos er ger ni patienten ett sjukresekort och registrerar tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet eller via tillståndsformuläret >>.

Har patienten tid kan denne ringa till kundservice för färdtjänst och sjukresor 08-720 80 80 för att få ett sjukresekort hemskickat. Du registrerar då tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet eller via tillståndsformuläret.

Behöver ni beställa oregistrerade sjukresekort till er mottagning fyller ni i vårt beställningsformulär >>.