Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Sjukresor till vaccination mot covid-19

Patienter som tillhör någon riskgrupp och som inte kan ta sig till covid-19 vaccineringen på ett smittsäkert sätt, har rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av covid-19.

Du som vårdgivare behöver inte göra en medicinsk bedömning, det räcker med att patienten tillhör någon av riskgrupperna listade här nedan och ska vaccineras på din vårdenhet. Det är du som ger vaccinationen som är tillståndsgivare. Kom ihåg att informera patienten om att egenavgiften faktureras som vanligt i efterhand.

De patienter som till hör någon av de riskgrupperna listade här nedan och som väljer att vaccineras sig på någon av regionens fyra vaccinationsmottagningar ska göra följande: 

 1. Beställ en privat taxi med valfritt taxibolag.
 2. Be vaccinationsmottagningen om ett besöksunderlag eller bevis på att vaccination gjorts det datum som resan utförts på.
 3. Skicka in taxikvitton i original och ett besöksunderlag med personnummer till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm.
 4. För att få pengarna insatta på ett bankkonto måste konto- och clearingnummer samt kontoinnehavarens namn anges, annars sker utbetalning med avi. Egenavgiften för sjukresan dras av från ersättningen innan utbetalning sker.

De målgrupper som omfattas av denna åtgärd är:

 • Ålder 70 år eller äldre.
 • Aktiv cancersjukdom.
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling).
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
 • Fetma (BMI 40 och däröver).
 • Neurologisk sjukdom med svår funktionsförlust framför allt sådan som påverkar andningsfunktionen
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning).
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats om identifiering av riskgrupper https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf

Har patienten redan ett sjukresekort gör så här:

Du som har behörighet i sjukresesystemet registrerar tillstånd som vanligt. Om du inte har egen behörighet till sjukresesystemet fyller du i tillståndsformuläret >>.

Har patienten inget sjukresekort gör så här:

Patienten får själv lägga ut för sin resa till vaccination. Patienten tar en privat taxi med valfritt taxibolag till er och sparar kvittot. För att få ersättning för sitt utlägg ska patienten skicka in taxikvitto tillsammans med tillstånd för redan utförd sjukresa som du registrerar via sjukresesystemet eller tillståndsformuläret >>. Patienten får ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgiften. Clearingnummer och kontonummer måste anges för utbetalning till bankkonto. Annars sker utbetalning med avi.

I stället för taxi kan patienten ta sin egen bil till vaccinationen och få ersättning i efterhand. Då registrerar du ett tillstånd för sjukresa med egen bil i sjukresesystemet.

För mer information be patienten ringa till kundservice för färdtjänst och sjukresor 08-720 80 80.

Adressen som underlaget ska skickas till är

Färdtjänsten/Sjukresor
Box 30103
104 25 Stockholm