Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Patienter från andra län och länder

Patienter från andra län och länder

Patienter från andra län så kallade utomlänare

Vårdgivare i Stockholm kan inte registrera tillstånd i sjukresesystemet för utomlänspatienter. Då ska du istället använda formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ». Ska sjukresorna ske i Stockholms län är det bra om du har ett sjukresekort till hands som du kan ge till patienten. Skriv sjukresekortets nummer i tillståndsformuläret så kan Sjukresor registrera kortet på patienten samtidigt med tillståndet.

Region Stockholm anordnar inte resor där patienten ska åka direkt från vården i Stockholms län till sin bostadsadress i hemregionen. 

Ersättning för resor där patienten lagt ut pengar ska patienten själv alltid begära av sin hemregion.  

Akut vård eller planerad vård

Reglerna för hur vi anordnar sjukresor inom Region Stockholm skiljer sig åt beroende på om patienten sökt akut vård eller om det är planerad vård och behandling.

Akut vård och behandling

För resor till och från akut vård och tillfällig vistelseadress i Stockholm krävs ingen betalningsförbindelse från hemregionen. Resor kan även beviljas för ett återbesök. Allt enligt Riksavtal för utomlänsvård ».

På kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar för en privat taxi och begära ersättning i efterskott av sin hemregion. Be patienten att spara sina kvitton för utlägg. Akutmottagningar kan vid den här tiden använda sig av sjukresebiljetter. Tänk på att biljetterna endast gäller för sjukresa med taxi. Skicka in följesedeln till Sjukresor om ni använder biljetter så att vi kan fakturera rätt instans för resorna. Följesedel och instruktion finns på sidan om Sjukresebiljetter ».

Planerad vård och behandling

För resor till planerad vård och behandling kräver Sjukresor i Stockholm en betalningsförbindelse från hemregionen för att vi ska hjälpa till att anordna sjukresor i Stockholm. Ring till patientens sjukresekontor i hemregionen för att få en betalningsförbindelse vid planerad vård. Telefonnummer till andra landsting och regioner finns här ».

Hemregionen ska faxa betalningsförbindelsen till oss på faxnummer 08-656 90 29. Ni i vården ska sedan använda er av formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ». Vi som arbetar med sjukresor på Trafikförvaltningen hanterar tillstånden under den tid då Helpdesk är öppet, vilket är helgfri vardag mellan klockan 9 och 15. Ring Helpdesk på telefonnummer 08-123 331 70 om du har frågor.

Överflyttningsresor

Överflyttningsresa är en resa mellan slutenvård i två olika landsting eller regioner.
Enligt Riksavtalet för utomlänsvård » ska vårdregionen hjälpa till att anordna överflyttningsresor till hemregionen. Hemregionen betalar sen kostnaden för dessa resor. Vi anordnar därför resan om inte hemregionen själva vill anordna den. Tänk på att vi bara ordnar sittande transport som tåg, flyg och taxi.

Formuläret Överflyttningsresa » används när utomlänspatienter ska flyttas till slutenvård i sin hemregion. Sjukresor hanterar och anordnar överflyttningsresor helgfria varadagar mellan klockan 9 och 15. På kvällar och helger hänvisas du till det som kallas vårdtransportsbeställning och Sjuktransport. För att beställa Sjuktransport gå in på Vårdgivarguiden och välj Vårdtransportbeställning eller klicka här för att komma till Region Stockholms vårdtransportbeställning ».

Asylsökande

Patienter som är söker asyl har rätt till sjukresa på samma villkor som patienter som är folkbokförda i Stockholms län. Patienten måste alltid kunna styrka att hen är asylsökande genom att visa ett giltigt LMA-kort eller asylkvitto med dossiernummer. Alla som är asylsökande får ett kvitto och ett LMA-kort från Migrationsverket. Vid registrering av tillstånd för sjukresa ska alltid numret på patientens LMA-kort anges i tillståndet samt patientens reservnummer.

Kan inte patienten styrka att den är asylsökande får tillstånd för sjukresor inte beviljas. 

Du som har behörighet till sjukresesystemet kan själv registrera tillstånd för asylsökande. Har du inte det använder du formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ». Formulären hanteras under den tid som Helpdesk har öppet vilket är helgfria vardagar mellan klockan 9 och 15. Ring Helpdesk på telefonnummer 08-123 331 70 om du har frågor.

Tillståndslös

Barn under 18 år som är tillståndslösa beviljas tillstånd för sjukresor av vården på samma villkor som patienter som är folkbokförd i Stockholms län. Egenavgiften för tillståndslösa är 40 kronor per enkelresa. Dessa patienter omfattas inte av högkostnadsskyddet. Mer information om tillståndslösa kan du hitta på vårdgivarguiden.se ».

För vuxna patienter som är tillståndslösa, kan vården bevilja tillstånd för sjukresa till vård som inte kan anstå ». Det är den behandlande vårdgivaren som bedömer om vården inte kan anstå.

Tillståndslös är:

 • personer som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har löpt ut och därefter stannat kvar i Sverige
 • personer som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och som därefter håller sig undan utvisning
 • personer som kommer till Sverige utan att ge sig till känna för myndigheterna.

En medborgare från ett annat EU- eller EES-land är inte tillståndslös.

Vårdgivare i Region Stockholm kan inte registrera tillstånd i sjukresesystemet för tillståndslösa patienter. Använd därför formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ». Ta gärna ett oanvänt sjukresekort och ge till patienten. Skriv numret på sjukresekortet i tillståndet tillsammans med patientens reservnummer. Då kommer kortet och tillståndet att registreras tillsammans på patienten. Formulären hanteras under den tid som Helpdesk har öppet vilket är helgfria vardagar mellan klockan 9 och 15. Ring Helpdesk på telefonnummer 08-123 331 70 om du har frågor.

På kvällar och helger kan akutmottagningar använda sig av sjukresebiljetter. Biljetterna gäller bara sjukresor med taxi. Kom ihåg att skicka in följesedeln till Sjukresor så att vi kan fakturera rätt instans för patientens sjukresa. Följesedel och instruktion finns på sidan om Sjukresebiljetter ».

Utlandssvenskar i annat EU-land, EES-land eller i Schweiz

Vårdgivare i Stockholm kan inte själva registrera tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet för denna grupp patienter. Använd därför formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ». Ta gärna ett oanvänt sjukresekort och ge till patienten. Skriv numret på sjukresekortet i tillståndet tillsammans med patientens reservnummer. Då kommer kortet och tillståndet att registreras tillsammans på patienten. Formulären hanteras under den tid som Helpdesk har öppet vilket är helgfria vardagar mellan klockan 9 och 15. Ring Helpdesk på telefonnummer 08-686 31 70 om du har frågor.

Ersättning för resekostnader där patienten lagt ut pengar ska patienten själv alltid begära från bosättningslandet. Region Stockholm anordnar aldrig resor där patienten ska åka från vården till sin hemadress i bosättningslandet. 

För att en sjukresa ska anordnas inom regionen kräver Sjukresor en kopia på rätt slags underlag samt ett tillstånd för sjukresor. Vilket underlag som krävs beror på om patienten sökt akut vård eller om det är planerad vård och behandling.

Något av följande underlag ska visas upp av utlandssvenskar för kopiering:

Vård Intyg

Akut, nödvändig vård

 • Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) från bosättningslandet.

 • Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort, som ger rätt till medicinskt nödvändig vård.

 • Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
Planerad vård
 • Intyg S2 från myndigheterna i sitt bosättningsland.

 • Intyg E112, om du är bosatt i Schweiz, Island, Norge eller Liechtenstein.

 • Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Kan patienten inte uppvisa gällande intyg får sjukresor inte beviljas. Patienten får då stå för sin resekostnad själv.

Om rätt underlag finns och tillstånd för sjukresa beviljas ska alltid en tydlig kopia på EU-kort eller intyg faxas till Sjukresor på faxnummer 08-656 90 29.

På kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar för en vanlig taxi och begära ersättning i efterskott av sitt bosättningsland. Be patienten att spara sina kvitton för utlägg. På kvällar och helger kan akutmottagningar använda sig av sjukresebiljetter. Biljetterna gäller bara för resor med taxi. Kom ihåg att skicka in följesedeln och kopia på EU-kort eller intyg till Sjukresor, så att Försäkringskassan kan faktureras för patientens sjukresor. Följesedel och instruktion finns på sidan om Sjukresebiljetter ».

Utlandssvenskar bosatta i land utanför EU och EES

Ring Helpdesk på telefonnummer 08-686 31 70 för frågor om hantering. Helpdesk har öppet helgfria vardagar mellan klockan 9 och 15.

Patienter från EU-länder, EES-länder eller från Schweiz

Vårdgivare i Region Stockholm kan inte själva registrera tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet för patienter från EU- eller EES-länder. Använd därför formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort » Ta gärna ett oanvänt sjukresekort och ge till patienten. Skriv numret på sjukresekortet i tillståndet tillsammans med patientens reservnummer. Då kommer kortet och tillståndet att registreras tillsammans på patienten. 

Formulären hanteras under den tid som Helpdesk har öppet vilket är helgfria vardagar mellan klockan 9 och 15.

Ersättning för resor där patienten lagt ut för kostnaden själv ska alltid begäras i bosättningslandet. 

Resor där patienten ska åka från vården till sin hemadress i bosättningslandet anordnas inte. För att sjukresor ska anordnas inom landstinget krävs en kopia på olika slags underlag och ett tillstånd för sjukresor. Vilket underlag som krävs beror på om patienten sökt akut vård eller om det är planerad vård och behandling.

Följande intyg ska användas av försäkrade från annat EU-land, EES-land eller Schweiz:

Vård Intyg

Akut, nödvändig vård

EU- och EES-land

 • Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) från bosättningslandet.

 • Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort, som ger rätt till medicinskt nödvändig vård.

 • Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004.

Akut, nödvändig vård

Danmark, Finland, Island & Norge

 • Fullständig adress i hemlandet ska uppges.
Planerad vård
 • Intyg S2 från myndigheterna i bosättningslandet.

 • Intyg E112, om bosättning i Schweiz, Island, Norge eller Liechtenstein.

 • Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004.

Kan patienten inte uppvisa gällande intyg får sjukresor inte beviljas. Patienten får då stå för sin resekostnad själv.

Om rätt underlag finns och tillstånd för sjukresa beviljas ska alltid en tydlig kopia på underlaget faxas till Sjukresor på faxnummer 08-656 90 29.

Kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar för en vanlig taxi och begära ersättning i efterskott av sitt hemland. Be patienten att spara sina kvitton för utlägg. På kvällar och helger kan akutmottagningar använda sig av sjukresebiljetter. Biljetterna gäller bara för sjukresor med taxi. Kom ihåg att skicka in följesedeln och kopia på korrekt underlag så att Försäkringskassan kan faktureras för patientens sjukresa. Följesedel och instruktion på sidan om Sjukresebiljetter ».

EU- och EES-området omfattar följande länder: 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark
Estland, Finland, Frankrike, Grekland
Irland, Island, Italien
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg
Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU, dess medlemsländer och Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Konventionsländer och patienter från övriga världen

Region Stockholm ersätter inte sjukresor för patienter som inte tillhör någon av ovanstående grupper. Internationella konventioner och avtal ger endast rätt till sjukvård. Om patienten kommer från ett annat land, och inte är asylsökande, tillståndslös eller från ett annat EU- och EES-land, så utgår ingen ersättning eller rätt till sjukresa i Region Stockholm. Till exempel personer från USA, Ryssland eller Kina. Det kan vara personer som befinner sig i Sverige på grund av:

 • semester
 • tillfälligt arbete
 • besöker anhörig.