Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Patienter med symtom ska inte resa

Patienter med konstaterad eller misstänkt Covid-19 ska absolut inte resa med sjukresor. Till dessa personer beställs transport via Vårdtransportbeställning. Läs mer om transporter för patienter som är smittade på Beställning av patienttransport.

Vårdtransportbeställning

Vårdgivarguiden

DIREKTIV 57 2021-12-30| Transport vid misstänkt eller konstaterad covid-19
Regionen har upprättat en tillfällig transportorganisation för sjuktransporter med anledning av hög belastning på den prehospitala vården och ökad smittspridning av covid-19, influensa A och flertalet andra virusinfektioner i Region Stockholm.
Syftet med att förstärka sjuktransporttjänsten är att säkerställa snabba transporter från sjukhus och andra vårdinrättningar samt att tillgodose misstänkt eller konstaterat smittade personers behov av transport till och från vård och behandling.
Detta direktiv ska säkerställa transportkapaciteten för patienter och resenärer som är i behov av transport till, från och mellan vårdgivare eller mellan vårdgivare och folkbokföringsadress och som inte kan transporteras med sjukresa eller annan transportform. Transporterna omfattar både sittande och liggande transporter av personer med misstänkt eller konstaterad covid-19, eller andra virusinfektioner, utan behov av vård under transporten.
Transporterna avser patienter som inte har något vårdbehov under transporten.
Patienter och resenärer som inte kan åka sjukresa på grund av misstänkt eller konstaterad smitta ska hänvisas till regionens Vårdtransportbeställning hos SOS Alarm för beställning av sjuktransport.

Samtliga sjuktransporter i regionen dirigeras via regionens prioriterings- och dirigeringstjänst (PoD) hos SOS Alarm.

Detta direktiv och förstärkningsåtgärd för sjuktransporttjänsten gäller tills vidare eller till dess nytt beslut fattas.